Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 21/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 21/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự : 1.210 – 1.212 – 1.215 – 1.218 -1.224 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 21/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 21/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự : 1.210 – 1.212 – 1.215 – 1.218 -1.224 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 20/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 20/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.206 – 1.208 – 1.212 – 1.215  . Mức... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 20/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 20/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự : 1.208 – 1.212 – 1.215  . Mức hỗ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 19/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 19/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 19/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 19/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 18/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 18/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 18/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 18/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 17/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Âu ngày 17/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 17/9/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên  Á ngày 17/9/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :1.200 – 1.204 – 1.208 – 1.212... Read more »